UWAGA Od 09.10.2014
Na podstawie Ordynacji Podatkowej obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych tj. 8% w stosunku rocznym.

Dla nowych klientów 30% rabatu
przez pierwsze 3 miesiące
  1. Do 10-tego każdego miesiąca klient dostarcza dokumenty za miesiąc poprzedni
  2. Do 10-tego lub 15-tego biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS
  3. Do 20-tego biuro księguje dostarczone dokumenty i informuje o wysokości podatków
  4. Do 30-tego biuro sporządza listy płac dla pracowników klienta
  5. Po 20-tym biuro wystawia fakturę za wykonaną usługę z terminem płatności do końca danego miesiąca
  6. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Biuro uważa się w szczególności zaleganie przez Zleceniodawcę z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 miesiące, brak współpracy z klientem oraz rażące naruszanie innych postanowień niniejszej umowy
Copyrights © 2010 Asygnata. All Rights Reserved. Asygnata Biuro Rachunkowe Małgorzata Olczyk Wrocław opieka nad stroną: A-Z Telekom projekt i realizacja: